Gjenbruk i plastindustrien

Modulutdanning: Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskaper om bransjens egenart og historie og hvordan plast påvirker miljøet. Foto: Terje Heiestad

Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastindustrien

Modulutdanning: Målet med studiet er at studentene skal forstå begreper og innhold i ­sirkulærøkonomi og verdikjeder, og de skal kjenne til hvordan man ­designer produkter og bruker resirkulert materiale.

Modulen er en del av Manufacturing 4.0

Innhold

  • Mekanisk og kjemisk resirkulering
  • Energigjenvinning, bioplast, material­valg, grunnleggende materialkunnskap
  • Historikken og utviklingen av begrepet sirkulærøkonomi relatert til FNs bærekraftmål
  • Produksjon av bioplast, nødvendige råvarer og prosesser
  • Kvalitet i sorteringsarbeidet
  • Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft
  • Energiforbruk i norsk, europeisk og internasjonal plastproduksjon
  • Konsekvensene av plast i deponi. Nedbrytningstid, plastavfall som ressurs for gjenbruk
  • Plast i havet – nyttige produkter vs. plastavfall og mikroplast
  • Regelverk, EU-mål og dokumentasjonskrav for gjenbruk og avfallshåndtering

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskaper om bransjens egenart og historie og hvordan plast påvirker miljøet. De skal kjenne til nasjonale og europeiske begreper og målsettinger innen sirkulærøkonomi og gjenvinningspolitikk. De skal ha kunnskap om bioplast og prosessene innen mekanisk og kjemisk resirkulering. Studentene skal forstå begreper og innhold i sirkulærøkonomi og verdikjeder, og de skal kjenne til hvordan man designer produkter og bruker resirkulert materiale. De forstå hva bedriften gjør for å oppnå bærekraftmålene og kjenne til mål om faktisk energibruk og utslipp i produksjonen. Studentene skal vite hvordan merking og sortering av produktene foregår og hva som påvirker kvaliteten på resirkulert materiale.

Studentene skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Målet er å være en ressurs for bedriften og kunne delta i diskusjoner om «beste praksis», delta i utviklingen av nye produkter samt ha faglig medansvar for at bedriften strekker seg etter nasjonale bærekraftmål.

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

 

Sted: Nettbasert med samlinger 
Lengde: 11 uker
Omfang: Tilsvarer 10 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Kontinerlig 
Spørsmål: Kontakt Ingeborg Øyhus Svensen, mobil 907 03 093

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.