Block chain concept - Chain of network connections . 3d rendering

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Manufacturing 4.0

Studietilbudet henter sitt navn fra «den fjerde industrielle revolusjon» (også kalt Industri 4.0) som viser til den gjennomgripende endringen og automatiseringen av industriell produksjon og planlegging. Sentralt står bl.a. maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og Tingenes internett (IoT).

Manufacturing 4.0 er en utdanning som på sikt skal kunne gjennomføres modul for modul fram til en hel fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. En student som tar alle moduler innen Manufacturing 4.0, vil oppnå høyere fagskolegrad og bli fagskoleingeniør. Samtidig skal det være mulig å «shoppe» enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrifter.

Utviklingen av Manufacturing 4.0 bygger på de erfaringer vi har tilegnet oss gjennom studiet Industriell Digitalisert Automasjon (Industrifagskolen med modulene Industriell intelligens, Fleksibel digitalisert produksjon og Tingenes internett og stordata). Modulene skal kunne gjennomføres nettbasert med samlinger, og prosjektet er særlig innrettet mot å øke kompetansen i små- og mellomstore bedrifter.

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom Raufoss­industrien (inkl. MTNC/Læringsfabrikken), Kongsvingerindustrien (7sterke og Høyskolestiftelsen), Totalgruppen, Total Innovation, industrimiljøet på Åndalsnes og Fagskolen i Kristiansund. Prosjektet administreres og ledes av Fagskolen Innlandet.

Seks moduler er klare

 1. Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)
 2. Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
 3. Smart og grunnleggende vedlikehold
 4. Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
 5. Logistikkstyring og -ledelse (SCM)
 6. Prosjektledelse

De seks modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2023. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt.

Innholdet i de fem neste modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik: 

 • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
 • Industriell intelligens
 • Fleksibel digital produksjon
 • Tingenes internett og stordata
 • Industriell innovasjon og design

For ansatte i industrien

Studiet i Manufacturing 4.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. I første omgang er det særlig aktuelt for fagarbeidere i plastindustrien, da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende plastbedrifter (særlig i Møre og Romsdal). Senere vil det utvikles tilbud også for andre bransjer som f. eks. aluminiumsindustrien, stålbedrifter etc. Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Studentene som tas opp, må ha fagbrev eller relevant praksis.

Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for ledelse og økonomistyring.

Gjennomføring 

Modul 1 – Lean: Oppstart uke 4, 2023
Søknadsfrist: 02.01.2023

 • Leanfilosofi
 • Leanverktøy
 • Leanledelse

Modul 2 – Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast: Oppstart uke 34, 2023
Søknadsfrist: 04.08.2023

 • Kjemi og miljølære
 • Materiallære og produksjon

Modul 3 – Smart og grunnleggende vedlikehold: Oppstart uke 38, 2023
Søknadsfrist: 01.09.23

 • Sikkert vedlikehold
 • Total vedlikeholdsforståelse
 • Smart vedlikehold, Lean vedlikehold

Modul 4 – Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast: Oppstart uke 5, 2024
Søknadsfrist: 08.01.2024

 • Gir kompetanse om bærekraft, sirkulærøkonomi, gjenbruk og mulighetene innen plastindustrien

Modul 5 – Logstikkstyring og -ledelse (SCM)): Oppstart uke 34, 2023
Søknadsfrist: 04.08.2023

 • Logistikkstyring i verdikjeden. Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk 
 • Salg- og forhandlingsteknikk. IKT i verdikjeden – bruk av ERP system
 • Logistikk og strategi

Modul 6 – Prosjektledelse: Oppstart uke 2, 2023
Søknadsfrist: 02.01.2023

 • Modulen skal gi studentene kunnskap om metodikk for styring, organisasjon, endring og ledelse av prosjekter innenfor egen bransje.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781