Bærekraftig logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Bærekraftig innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Returlogistikk

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket (pasientbehandling). Etter gjennomført modulutdanning skal studentene ha kunnskap om hvordan man i praksis kan bidra til økt sortering av avfall og redusert returlogistikk, i tillegg til å kunne delta aktivt i arbeidet for at bedriften strekker seg etter interne og nasjonale bærekraftmål.

Studentene skal også ha kunnskap om endringskompetanse, avfallshåndtering, returlogistikk og hvordan man kan praktisere bærekraftig innkjøp for å unngå sløsing. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder på en bærekraftig måte, identifisere faglige problemstillinger og behov for bærekraftige tiltak.  Studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden ellers.

Det generelle grunnlaget for opptak til Teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger, 2 samlinger å to dager per modul
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 14, 2024
Søknadsfrist: 04.03.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell som kan sette søkelys på pasientnært arbeid. Studenten blir en bidragsyter til god pasientflyt, og bidrar til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.   

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak