Ikon logistikk

Logistikk

Logistikk

Logistikk

Logistikk

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.
Bærekraft

Bærekraft i forsyningskjeden

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan man kan se bedriften i lys av en større forsyningskjede med flere aktører, hvordan det grønne skifte påvirker egen bransje og forsyningskjede, og hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.
Innkjøp

Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostnader ved å gå fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Det sees på valg av leverandører, energikilder, lager og transportløsninger som alle som er både kostnadseffektive og bærekraftige.
Verdikjeden

Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Modulutdanning: Utdanningen handler om hvordan de viktigste verdikjedene i en bedrift spiller sammen, og hvordan man optimaliserer de ved hjelp av digitalisering og automasjon.

Befraktere og transportbestillere

Modulutdanning: Befraktere og transportbestillere har et selvstendig ansvar for at transportoppdragene utføres på lovlig måte. Modulen beskriver hvilke krav som stilles til transportoppdrag med utgangspunkt i en sjekkliste for gjennomføring av oppdrag.

Bylogistikk og mikrohuber

Modulutdanning: Bylogistikk handler om tilrettelegging av vareflyt inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde med vekt på samhandlingen mellom byterminaler og sisteledd distribusjonen.

Bærekraftig logistikk

Modulutdanning: Bærekraftig logistikk tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og handler om hvordan bedriftens forsyningskjede kan bidra til en bærekraftig logistikk og transport. Klimaendringer krever at næringslivet reduserer sine utslipp gjennom effektiv ressursbruk.

Bærekraftig logistikk i helseforetak

Modulutdanning: Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Grunnleggende logistikk i helseforetak

Modulutdanning: I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å gi en grunnleggende innføring i hva logistikk i et helseforetak er. Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om grunnleggende logistikk i helseforetak.
Innkjøp, digitalisering og bærekarft

Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.