Ikon helsefag

Helsefag

Helsefag

Ammeveiledning

Ammeveileder

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Offisiell norsk politikk og anbefalinger om amming legger dermed til grunn forskningsbasert kunnskap. Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.
LisaMariaAntonsen_ThereseBjoennes

Barsel og barnepleie

Helsedirektoratet ga i 2014 føringer som skal bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg, uansett om mor og barn er hjemme eller på sykehus. Med mer differensiert og spesialisert fødselsomsorg og brukere som stiller krav til kvalitet og medbestemmelse, stilles det store krav til yrkesutøveren.
AdobeStock_helse_demens

Demens og alderspsykiatri

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Helseteknologi

Dagens helsepersonell møter ofte personer med sammensatte lidelser. Både brukere og pårørende stiller større krav til kvalitet på tjenestene og muligheter for ulike teknologiske løsninger som kan bedre hverdagen for både brukere, pårørende og ansatte.
shutterstock_112791001_palliasjon

Palliasjon

Alvorlig sykdom og kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes.
AdobeStock_20035318_rehab

Rehabilitering og hverdagsmestring

Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene må brukes bedre. Rehabilitering skal skje på brukernes premisser og har som mål å øke livskvaliteten. For å klare det, trenger det norske helsevesenet flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
AdobeStock_162398017_rus

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

I møte med mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus er en bred og tverrfaglig tilnærming viktig. Den kroppslige helsesituasjon, ­familierelasjonene, sosiale utfordringer og ikke minst det sosiale nett­verket er alle viktige elementer.
Fagskolen Innlandet veilederstudium

Veiledning i praksis

Jobber du med veiledning eller går du med et ønske om å begynne med det? Har du lyst til å lære mer, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Da er dette kanskje studiet for deg. Behovet for veiledning møter vi på i mange sammenhenger og det er en kompetanse som er etterspurt av flere, både i arbeidslivet og ute i utdanningsinstitusjonene. Studiet hos oss vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett og væremåter, og forutsetter et bevisst forhold til samspillet med andre.