Industrifagskolen: Den raske veien til økt kompetanse

Fagskolen Innlandet tilbyr etterutdanning av kort varighet, som kan utvides og bygges på etter eget ønske.

Ønsker du en teknisk etterutdanning som enkelt kan kombineres med jobben? Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse? Da er Industrifagskolen svaret – et tilbud som er utviklet spesielt for å øke kompetansen hos fagarbeidere i norsk industri. Korte moduler gir deg ny innsikt og samtidig muligheten til å bygge en ny utdanning.

Regjeringen har etablert et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industridelen av programmet ble i mai 2019 lansert som «Industrifagskolen». Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet, noe som innebærer at utdanningen er gratis. Mange bedrifter trenger slike kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til full fagskoleutdanning, og du bygger altså kunnskap og ferdigheter samtidig som du ivaretar din jobb i produksjonen.

Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.

Varighet og gjennomføring

Forkurs: Forkurset gjennomføres i løpet av fem uker. Oppstartssamlingen er obligatorisk med fysisk oppmøte. I de påfølgende fire ukene er det digital samling hver onsdag.

Modul: Hver enkelt modul gjennomføres i løpet av åtte uker. To av samlingene er obligatoriske fysiske samlinger som hver går over tre dager. De resterende seks ukene er det digitale samlinger hver onsdag. Eksamen gjennomføres på skolen, og skjer på siste dag av siste samling pr. modul.

Se detaljert oversikt i dokumentet gjennomføringsmodell industrifagskolen 2022 i høyremenyen.

Moduler

Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi. Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon. Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. 

Moduler: 1 studiepoeng (stp) tilsvarer 25-30 timer

 • Forkurs (arbeidsmengde tilsvarende 5 stp)
 • Industriell intelligens (10 stp)
 • Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp)
 • Tingenes internett og stordata (10 stp)

Fagskolen Innlandet tilbyr studiet Industriell digitalisert automasjon (IDA), Industrifagskolen:

Forkurs

Forkurset skal gi studentene et godt grunnlag for å starte på studiet Industriell digitalisert automasjon på Industrifagskolen. Forkurset er obligatorisk for videre studie på Industrifagskolen. Undervisning på forkurs er lagt opp slik at studentene jobber med grunnleggende regning og kommunikasjon gjennom temaer som er relevante videre i utdanningen. På denne måten kan studentene opparbeide analytisk evne og kommunikasjonsevne som er nødvendig for videre studier, samtidig som de gjøres kjent med relevant fagstoff for utdanningen generelt.

Selv om forkurs som hovedregel er obligatorisk, kan det, basert på kvalifikasjoner, gjøres en individuell vurdering på om dette kravet kan avvikes i tilfeller der interessenter melder seg etter at studiet har startet. Mulighet for unntak fra forkurs gjelder kun modul 2 Fleksibel digitalisert produksjon og modul 3 Tingenes internett og stordata

Innhold forkurs

 • Kommunikasjon m/studieteknikk
 • Elektroteknikk
 • Mekanikk m/praktisk regning

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført forkurs ha oppnådd grunnleggende regneferdigheter og kompetanse på skriftlig og muntlig kommunikasjon, på et nivå der de er i posisjon til å starte modulutdanningen Industriell digitalisert automasjon.

Studiepoeng forkurs

Forkurs gir ikke studiepoeng, men har et omfang tilsvarende 5 stp.

Industriell intelligens

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kompetanse på automasjonsteknikk og utvikling av systemer for kommunikasjon i automatiserte anlegg, og de skal kunne delta i planlegging og utvikling av nye automatiserte løsninger i sin bedrift, basert på fremtidsrettet teknologi.

1. Automatisering

 • Automasjonsprosesser 
  - Styringssystemer med simulering 
  - Sekvensstyring 
   
 • Programmering av PLS 
  - Digital- og analogteknikk 
  - Kommunikasjon (bussystem og datasikkerhet) 
  - Industrielle nettverk og feltbusser 
  - Programmeringsspråk 

2. Dokumentasjon

 • Dokumentasjon av industrielle styringssystemer
  - Dokumentasjonshierarki 
  - Symbolikk 
 • Standarder og normer 

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modul ha kunnskap om automasjonsteknikk, styrings- og kommunikasjonssystemer for automatiserte anlegg og utarbeidelse av dokumentasjon i henhold til aktuelle forskrifter og standarder. De skal ha kunnskap om utviklingsprosesser typisk for automatisert industri, og de skal kunne gjøre rede for typiske aktiviteter i disse prosessene.  Modulen skal gi grunnlag for deltagelse i planlegging og utviklingsarbeid knyttet til automatiserte anlegg, og refleksjon over valg og implementering av ulike teknologiske løsninger basert på fremtidsrettede teknologier.

Fleksibel digitalisert produksjon

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kompetanse på produktutvikling og bruk av ulike produksjonsmetoder, og de skal kunne delta i planlegging av utforming og layout av industrielle automatiserte anlegg i egen bedrift.

Innhold

 • DAK - 3D modellering og konstruksjon  
 • DAP – Tilvirkningsteknologier 
 • Produktutvikling  
 • Industrielle robot- og Cobot-systemer
 • Produksjonslogistikk  

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modul ha kunnskap om produktutvikling og produksjonsmetoder, og utforming av layout for automatiserte produksjonsanlegg. De skal ha kunnskap om 3D- modellering og produksjonsunderlag, og skal kunne gjøre rede for og reflektere over valg av ulike teknologiske løsninger knyttet til utforming av automatiserte produksjonsanlegg. Modulen skal gi grunnlag for deltagelse i planlegging av forbedringer i produksjonsanlegg, ut fra aktuelle forskrifter og standarder.

Tingenes internett og stordata

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kompetanse på datanettverk, sporingsteknologi og databaser, og de skal kunne bidra i forbedringsarbeid knyttet til sporing og datafangst i egen bedrift.

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og -analyse

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modul ha kunnskap om datanettverk og grunnleggende anvendelse av databaser. De skal kunne gjøre rede for virkemåte og anvendelse av aktuelle sporingsteknologier og teknologi for datalagring. Modulen skal gi grunnlag for at studentene skal kunne delta i drift og forbedringsarbeid av systemer for datafangst og skybaserte tjenester.

Opptakskrav

Du må enten ha fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller være minst 23 år gammel og ha tilstrekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjente fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2.

Utover dette forventes grunnleggende digital forståelse og brukerferdighet, herunder bruk av pc.

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Slik søker du:

Søknad: Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Søknadsfrist: 15. mars 2022.
Spørsmål: Ta kontakt med Ingeborg Øyhus Svendsen tlf. 907 03 093 / 61 14 54 00 dersom du har spørsmål om søknad og opptak.